Site Loader

YILDIZ ÜÇGEN YOL VERME
3 fazl? motorlar ilk kalk?nma an?nda normal ak?m?n 3-5 kat? fazla ak?m çekerler. Bu çekilen fazla ak?m? en dü?ük seviyede tutmak için kullan?lan yöntemlerden biri de y?ld?z üçgen yol verme yöntemidir. Motor önce y?ld?z ba?l? çal??t?r?larak motorun ?ebekeden çekti?i ak?m 1/3 oran?nda dü?er. Motor y?ld?z ba?l? olarak çal??t???nda statorun her bir sar?m?ndaki hat voltaj? ‘e bölümü kadar olur. Motor y?ld?z ba?l? ba?lat?ld???nda olu?acak tork motora uygulanan voltaj?n karesiyle orant?l? oldu?undan üçte bir oran?nda azal?r. Daha sonra motorun h?z? etiket h?z?n?n yakla??k %60 ile %65’e ula?t???nda y?ld?z ba?lant?dan üçgen ba?lant?ya dönü?türülür. Bu sayede motor sarg?lar?n?n zarar görmesi önlenir. Bu yöntem ucuz ve montaj? kolayd?r. Bu yüzden en yayg?n yol verme yöntemidir. Genellikle 4 kw dan büyük motorlarda tercih edilen bir yöntemdir. Y?ld?z üçgen yol verme yönteminin güç devresinde malzeme olarak üç adet kontaktör ve kumandas?nda iki buton ile birde zaman rölesinden olu?maktad?r.
Y?ld?z Üçgen Yol Vermenin ?artlar?
Üçgen ba?lant? gerilimi ?ebeke gerilimine e?it olmal?d?r.

Motorun kalk?? hareketi iki zamanl? olmal?d?r.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Motor ilk kalk?? an?nda y?ld?z ba?lant? devreye girer ve motorun fazlar?ndaki gerilim de?eri dü?er.

Motor ikinci kalk?? an?nda y?ld?z ba?lant?dan üçgen ba?lant?ya geçer. Bu geçi? zaman? k?sa tutulmal?d?r.

.
https://circuitglobe.com/star-delta-starter.htmlhttp://www.elektrikde.com/Y%C4%B1ld%C4%B1z_%C3%9C%C3%A7gen_Yol_Verme_Ve_%C3%87al%C4%B1%C5%9Fma_Prensibi.htmlhttp://320volt.com/elektrik-kumanda-teknikleri-yol-verme-yontemleri/ OTO TRAFOSU ?LE YOL VERME
Üçgen çal??ma gerilimi ?ebeke gerilimine e?it olmayan motorlarda bu yöntem kullan?l?r. Oto trafolar? gerilim ayar? yapabilen bir trafo çe?ididir. Büyük güçteki motorlara sürücü ile yol verilemiyorsa oto trafosu ile veya kademeli direnç yöntemi ile yol verilir. Oto trafosuyla yol verme yöntemi daha pahal?ya geldi?i halde daha rand?manl? çal???r. Özellikle büyük güçlü ve yük alt?nda kalk?nabilen motorlara iki kademeli oto trafosuyla dü?ük yol alma ak?m? çekilerek yol verilir. Oto trafosuyla yol verme yönteminde yol alma ak?m? normal çal??ma ak?m?n? %65 ine kadar dü?ürülür.

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Irma!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out